~ چِشــآتْـو [بِبَـنْـכ ] פـَتــیٰ اَگـــہ شِڪَســـْتے [بَــפֿـَْنــכ] تـْو شــآهزْآכهِ |×|כرْכے|×|…(: ~